Slide background

family business tree

ייעוץ ליווי ואימון לשמירת העסק המשפחתי
באמצעות פתרון קונפליקטים במערכת היחסים

Family Business Tree - הגישה

לכל משפחה צריך שיהיה עץ משפחתי או אילן יוחסין. זה תיאור ציורי המתאר את  ההיסטוריה המשפחתית. הוא מציין זמנים ואנשים שהם חלק מן העבר וההווה של 'הסיפור המשפחתי'. העץ המשפחתי של משפחה בעלת עסק מורכב יותר, הוא מייצג גם את סיפור העסק החל מהיום בו נולד, ושואף להוסיף לעצמו גם תיאור ציורי של עתידו.

Family  Business Tree  - העץ המשפחתי עסקי , תכנית מקורית המקבילה את חיי המשפחה והעסק לעץ מפואר עם פוטנציאל גדילה וצמיחה. ההתייחסות למשפחה בעלת עסק מתחילה בגזע העץ – הדמות המייסדת, עובר לענפים המרכזיים – בנים ממשיכים ועד לאחרון הענפים – קרובי משפחה. כאשר ליחסי הגומלין בין חלקי העץ השפעה על פריחת העץ ואיכות פירותיו.  

הייעוד והמטרה שלנו: מיזוג ואיזון בין חיי המשפחה לבין חיי העסק.

האמצעים:

  1. ביסוס וחיזוק הקשרים בתוך המשפחה ובעסק מתוך הבנה כי לקשרים וליחסים טובים השלכה על השגשוג והשפע הכלכלי של העסק, ועד למצב בריאותם של בני המשפחה.   
  2. פיתוח והעצמה של בני המשפחה לרווחתם ואושרם האישי, וגיוס יכולותיהם האישיות לניהול עסק משגשג
ג. הקניית כלים ומיומנויות לבניית מערכות ומנגנונים לניהול עסק מורכב.

Family  Business Tree  - שואלים שתי שאלות ישירות:

  1. מה נחוץ למשפחה המנהלת עסק כדי שתוכל לשמור על קירבה ואחדות בצד ניהול עסק בעולם תחרותי?
  2. מה צריך להתקיים כדי שהתא המשפחתי יישאר שלם תוך ניהול ועבודה משותפים של העסק?

Family  Business Tree   
נותנת מענה לשאלות וקונפליקטים  באמצעות יצירת מרחב לתובנות, הסברים וכלים לתקשורת פתוחה נטולת רעשים גם בנושאים הפחות נוחים ביחסים כמו, מאבקים על משאבים כספיים, רגשיים, שליטה ואגו.

מתמקדת בבניית מנגנונים המאפשרים פתרון קונפליקטים על רקע בינאישי, פער בין-דורי ,שליטה ותחרות.

מאפשרת מסגרת גמישה להבהרת עמדות שונות, תומכת בשונות של הפרטים בתוך המשפחה, ומכשירה את המשפחה ביצירת שינויים מהותיים ומעשיים התורמים לשפע רגשי ושגשוג כלכלי.

קראו עוד על תכנית העבודה
קריאת מאמרים בנושא עסקים משפחתיים
newsletter-pos-business
אנא מלאו את הטופס וסמנו את הקטגוריות המעניינות אתכם